Gegevensbescherming

  1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

  Algemene informatie
  De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

  Gegevens verzamelen op deze website

  Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
  De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in de colofon van deze website.

  Hoe verzamelen we uw gegevens?
  Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen b.v. de gegevens zijn die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip wanneer u onze site bezoekt). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u de website bezoekt.

  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
  Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

  Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
  U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u ook het recht te eisen dat deze gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden. Als u toestemming voor de gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde in de toekomst intrekken. Ook heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

  Mocht u hierover of over het thema privacybeleid vragen hebben, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in de colofon genoemde adres.

  Analysetools en tools van derden
  Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.

  Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

  2. HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

  Externe hosting
  Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen vnl. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot websites en andere gegevens die via een website gegenereerd worden, zijn.
  De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (art. 6 lid 1 lit. 1 punt f AVG). en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1, punt f AVG).

  Onze hoster verwerkt alleen, voor zover nodig, uw gegevens om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

  Sluiting van een contract voor orderverwerking
  Om de verwerking conform de gegevensbescherming te garanderen, hebben we met onze host een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen.

  3. ALGEMENE- EN VERPLICHTE INFORMATIE

  Privacy
  De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en volgens de verklaring inzake gegevensbescherming.

  Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

  We willen erop wijzen, dat een transfer van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

  Informatie over de verantwoordelijke instantie
  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
  Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH
  Auf Lülingskreuz 60
  D - 34497 Korbach
  Tel.: +49 – (0)5631 – 654 359
  E-mail: info(at)waldecker-lande.de

  De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

  Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking
  Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór het intrekken is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door het intrekken.

  Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en ten behoeve van direct marketing (art. 21 AVG)

  WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 PUNT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DE BEPALINGEN. DE RELEVANTE WETTELIJKE BASIS, WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U AAN DEZE PRIVACYVERKLARING ONTLENEN. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF WANNEER DE VERWERKING VERBAND HOUDT MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 1, AVG).

  INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ZIJN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS AANSLUITEND NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT. (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 2, AVG).

  Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
  In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke middelen onverlet.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U heeft het recht om gegevens die wij, op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, automatisch verwerken, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machineleesbaar formaat. Als u een directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke wilt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

  SSL- of TLS-codering
  Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze pagina een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
  Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

  Informatie, verwijdering en correctie
  In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Hierover en bij andere vragen over uw persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat.

  Recht op beperking van verwerking
  U heeft het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om een beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u een bezwaar heeft ingediend in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG, moeten u en onze belangen worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

  Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het opslaan - alleen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat, verwerkt worden.

  Bezwaar tegen reclame-e-mails
  Wij maken hiermee bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens (die zijn gepubliceerd in het kader van de colofonplicht) voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

  4. GEGEVENS VERZAMELEN OP DEZE WEBSITE

  Cookies
  Om ons aanbod online aan te bieden kan gebruik gemaakt worden van cookies en trackingmechanismen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, wanneer u een website bezoekt, op uw apparaat kunnen worden opgeslagen.

  We onderscheiden tussen technisch noodzakelijke cookies en die cookies en trackingmechanismen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de technische werking van het online aanbod. Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder gebruik van cookies die technisch niet essentieel zijn.

  Technisch noodzakelijke cookies
  Technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die een strikt functioneel doeleind hebben en voor het beschikbaar stellen van ons online aanbod nodig zijn. De wettelijke basis voor het plaatsen van deze cookies is ons legitieme belang bij het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG.

  Technisch niet noodzakelijke cookies en tracking-mechanismen
  We maken gebruik van trackingmechanismen. Deze cookies en volgmechanismen gebruiken we alleen als u ons hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven via het cookievenster. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk voor de toekomst intrekken.

  Categorie tracking en analyse

  Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Houd er rekening mee dat de VS zich buiten de EER bevindt en dat het een gegevensoverdracht is naar een derde land waar geen passend niveau van gegevensbescherming is in overeenstemming met de AVG.

  IP-anonimisering
  We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de EER wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar gekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

  Orderverwerking
  We hebben met Google voor het gebruik van Google Analytics een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten conform de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

  Bewaartermijnen
  De bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User-ID) of advertentie-ID's, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

  Serverlogbestanden
  De provider van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP adres

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
  Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

  Contactformulier

  Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

  Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG) als die gevraagd werd.

  De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

  Contact per e-mail, telefoon of fax

  Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, vraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

  Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG) als die gevraagd werd.

  De gegevens die u ons d.m.v. het contactformulier zendt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw vraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

  5. NIEUWSBRIEF

  Nieuwsbrief gegevens
  Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, tevens informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verder worden er geen gegevens, of alleen op vrijwillige basis, verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en geven deze niet door aan derden.

  De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “Austragen” (="uitschrijven") in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

  De gegevens die met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief door ons zijn opgeslagen worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden verwijderd uit de nieuwsbriefverspreidingslijst nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen zijn, blijven onaangetast.

  Nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbriefverspreidingslijst, kan uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet van tijdelijke aard. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

  6. PLUG-INS EN TOOLS

  YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
  Deze website integreert video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  We gebruiken YouTube in de modus voor uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Ongeacht of u nu een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
  Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

  Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie kan gebruikt worden om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

  Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

  YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube is te vinden in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  Google Web Fonts
  Deze pagina gebruikt zogenaamde web fonts, die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er vindt daarbij geen verbinding met Google-servers plaats.
  Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  Google Maps
  Deze website maakt via een API gebruik van de Google Maps-kaartservice. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Houdt er rekening mee dat de VS zich buiten de EU bevindt en dat het een gegevensoverdracht is naar een derde land waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG bestaat. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.

  Google Maps wordt gebruikt met het oog op een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Google Maps start pas als je op "Laad kaart" klikt, alleen dan worden de betreffende gegevens verwerkt door Google Maps. Dit is een toestemming op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG, die op elk moment kan worden ingetrokken.

  Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  7. ONZE SOCIAL MEDIA-PRESENTATIES

  Gegevensverwerking door sociale netwerken
  We onderhouden openbaar beschikbare profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

  Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitvoerig analyseren, zodra u hun webiste of een website met geïntegreerde social media-inhoud (zoals buttons of reclamebanners) bezoekt. Door een bezoek aan onze sociale media presentaties worden talrijke verwerkingsprocessen op het gebied van gegevensbescherming geactiveerd.

  In detail: Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze presentatie op sociale media bezoekt, kan de beheerder van het sociale media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het betreffende social media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld met behulp van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door de registratie van uw IP-adres.

  Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social media portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of ingelogd was.

  Houd er bovendien ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de sociale media portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom evt. verdere verwerkingen door de beheerders van de social media portalen plaatsvinden. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectievelijke social media portalen.

  Wettelijke basis
  Onze aanwezigheid op sociale media is ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die gespecificeerd moeten worden door de beheerders van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a AVG).

  Verantwoording en handhaving van rechten
  Als u een van onze presentaties op een social mediasite (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij, samen met de beheerder van het social mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) in principe zowel tegen ons als ook tegen de beheerder van het respectievelijke social media portaal (bijvoorbeeld tegen Facebook) doen gelden.

  Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerders van de sociale media portals, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de sociale media portalen. Onze mogelijkheden zijn grotendeels afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

  Opslagperiode
  De gegevens die rechtstreeks van ons door de social media verzameld worden, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor hun opslag niet langer van toepassing is, u ons vraagt om ze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

  We hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerder van de sociale netwerken (bijv. in hun gegevensbeschermingsverklaring, zie hieronder).

  Sociale netwerken in detail

  Facebook
  We beschikken over een Facebook-profiel. Deze service wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook overgedragen aan de VS en andere derde landen. Houdt er rekening mee dat er in de Verenigde Staten en andere derde landen geen toereikend niveau van gegevensbescherming bestaat volgens de AVG.

  U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
  Zie voor details het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Twitter
  We gebruiken de korte berichtendienst Twitter. De aanbieder is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

  U kunt uw Twitter-privacyinstellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization.
  Details zijn te vinden in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

  Instagram
  We beschikken over een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Meer informatie over hoe ze omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

  Pinterest
  We beschikken over een Pinterest-profiel. De beheerder is Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest"). U kunt details vinden over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens in de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

  YouTube
  We beschikken over een kanaal op YouTube. De beheerder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie over hoe ze omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  8. PRIVACY-INFORMATIE OVER FOTO’S DIE OP DE WEBSITE ZIJN GEPUBLICEERD

  Als er foto's op deze website staan waarop u wordt getoond, willen wij u hiermee in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG informeren over uw rechten en de bijbehorende gegevensverwerking.

  Waar komen de foto's vandaan?
  De foto's zijn enerzijds naar ons gestuurd door particulieren die de foto's tijdens hun verblijf in onze regio gemaakt hebben en graag met anderen willen delen. Aan de andere kant sturen ook steden en gemeentes in onze regio foto’s van sommige evenementen naar ons voor publicatie op onze website.

  Welke foto's gebruiken we?
  We zorgen ervoor dat we alleen ingezonden foto's publiceren die geen portretten zijn van individuen of kleine groepen. We gebruiken alleen foto’s waar de afgebeelde mensen zich op de achtergrond bevinden of foto’s die alleen een grote menigte mensen tonen. Ingezonden foto’s die niet aan deze criteria voldoen worden niet gepubliceerd en worden verwijderd.

  Doel en wettelijke basis voor de publicatie van de foto's
  De publicatie van de foto’s op onze homepage hebben als doel promotie, marketing en reclame voor het toerisme in de regio Waldeck-Frankenberg. De wettelijke basis hiervoor zijn onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG voor de promotie en organisatie van toerisme in de regio Waldeck-Frankenberg.

  Hoe lang blijven de foto's op de website?
  De foto's blijven op de website totdat het publicatiedoel is bereikt of totdat de afgebeelde personen met succes bezwaar hebben gemaakt tegen de publicatie op de website, echter voor maximaal 5 jaar. Als de foto's van de website zijn genomen, zullen we ze ook uit onze databases verwijderen.

  We behouden ons echter het recht voor om de foto's in het specifieke individuele geval langer te bewaren, voor zover een juridisch geschil over de foto's dreigt. De wettelijke basis voor deze langere opslag zijn ook onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt f AVG om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de duur van een juridisch geschil.

  Welke rechten heeft u als afgebeelde persoon?
  Aangezien de wettelijke basis voor de publicatie van de foto's ons legitieme belang is in de publicatie vlgs. Art. 6, lid 1, punt f AVG heeft u het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de publicatie volgens artikel 21, lid 1, AVG. In het geval van een gerechtvaardigd en succesvol bezwaar, verwijderen wij direct de betreffende foto's van onze website en uit onze bestanden. U kunt uw bezwaar indienen op het volgende e-mailadres: info(at)waldecker-land.de. Meld naast uw naam ook de specifieke afbeelding.

  U heeft als betrokkene ook andere rechten. Raadpleeg het bovenstaande privacybeleid.